Hvorfor automatisere lageret?

Ifølge en undersøkelse gjennomført av fagbladene Moderne Transport og Logistikk Inside skal så mange som to tredjedeler av norske vareeiere ha oppgitt at de vil investere i automasjonsløsninger de neste årene. Kun 12% har svart at det er svært lite sannsynlig at de vil investere i automasjon i løpet av de neste fem årene.

Men hva betyr dette egentlig?

Lagerautomatisering krever gjerne at det avsettes betydelig med tid, ressurser og penger. Historisk sett har automatisering vært fornuftig for høyintensive operasjoner, ofte større distribusjonsanlegg med drift over flere arbeidsskift (døgnkontinuerlig), og gjerne i høykostland som f.eks. Norge. I dag står vi i en varehandelshverdag i hurtig endring. Ting tyder på at fortsatt konvensjonell drift rett og slett vil være en kilde til for store begrensninger (flaskehalser) i tiden fremover. Så la oss reflektere litt rundt hvordan vi kan «rettferdiggjøre et automatisert lager».

I denne artikkelen er ikke målet å belyse ulike teknologier eller sammenligne ulike leverandører. Fokuset er snarere hvordan og ikke minst hvorfor vi kan og bør rettferdiggjøre lagerautomatisering. Man kan vel trygt si at tiden er moden for å handle.

De rasjonelle grunnene

På papiret er begrunnelsen for automatisering ofte besparing i personell (arbeidsbesparelser) og bedre arealutnyttelse. Investeringens lønnsomhet (ROI) beregnes gjennom kostnadsbesparelser for redusert bemanning i tillegg til deltaet i eiendomskostnaden mellom et konvensjonelt lagerbygg og et mer kompakt (gjerne også høyere) lager. I tillegg vurderes fremtidige årlige driftskostnader, kapitalbinding og rentabilitet.

Før vi dykker ned i detaljene, bør vi anerkjenne noen få elefanter i rommet:

  1. Direkte og indirekte arbeidskostnadsbesparelser er et viktig argument for å kunne forsvare en investering i en automasjonsløsning. Alene er dette likevel ofte ikke grunn god nok. Det sitter nok langt inne å investere til dels store beløp i en løsning som på papiret gir noe lavere lønnskostnader i årene fremover.
  2. Bedre arealutnyttelse gjennom et mer kompakt (høyt) lager med en mindre grunnflate kan gi til dels store besparelser og påvirker forretningscaset positivt. Men det er viktig å være bevisst at et logistikkbygg spesialtilpasset for en spesifikk automasjonsløsning ikke nødvendigvis er like lett omsettelig i markedet dersom man skulle ønske å selge eller fremleie. Jo mer standardisert løsningen er (ved f.eks. bruk av vanlige lastbærere som paller, kasser og kartonger), jo mindre betydning vil dette ha.
  3. Automatiseringstiltak kan være risikabelt. Det er avgjørende at selskapet investerer i løsninger de fullt ut forstår og som med sikkerhet tilfredsstiller selskapets behov. En grundig forstudie med etterfølgende detaljering inn mot en god anbudsprosess er å anbefale. Ambisjonsnivået bør være relativt edruelig. Husk at å automatisere for å nå de siste få prosentene av mulig effektiviseringsgevinst fort øker både kostnaden og risikoen multippelt.

Leverandører av automasjonsløsninger har sine standard argumenter for å underbygge fordelene med investeringer i deres automatiserte materialhåndteringsløsninger for lageret. Det interessante er at mange av disse argumentene faktisk er vanskelige å finne reelle verdier i, eller gjerne også er forbedringer som godt kan oppnås gjennom alternative forbedringstiltak, som f.eks. å videreutvikle eksiterende prosesser eller tilrettelegge for økt produktivitet og bedret nøyaktighet gjennom enkle (manuelle) grep, helt uten større investeringer i automatisering.

De reelle grunnene

De reelle grunnene er derimot selskapets egenmotivasjon for stadig å utvikle seg. Står man stille så sakker man akterut, og det er frykten for å tape terreng som virkelig «skriver sjekkene». Vil du at din bedrift fortsatt skal være relevant om 10 år? Da vil jeg påstå at du nok bør automatisere deler av lagerdriften din. Det er avgjørende å holde tritt med konkurrentene og forsøke å kanskje til og med skaffe seg et forsprang. I og med at utviklingen går så raskt med nye teknologier og handelsmønstre, så vil det nok være lurt å starte denne reisen allerede i dag.

Det er et faktum at vi står ovenfor en synkende arbeidsstyrke, høy personalomsetning, betydelige lønnsøkninger, miljøkrav, lavere tradisjonell omsetning i butikk, økt e-handelsandel og pressede marginer.

Hva betyr avkastningen på investert kapital (ROI) når spørsmålet dreier seg om virksomhetens overlevelse? Hvordan vektlegge redusert konkurranseevne og tapt omsetning i lønnsomhets-beregningene (ROI) som primært kun er basert på kostnadsbesparelser?

Å unnlate investering i automasjon resulterer fort i at selskapet rett og slett blir irrelevant!

 Ta kontakt med oss i NovaRetail, og vi kan bistå dere for et vellykket automasjonsprosjekt!

Kontaktdetaljer

Tom Jarl Dehkes
Mobil: 97 67 73 75
Epost: tom@novaretail.no