Risikoer ved investering i lagerautomatisering

I dagens raskt endrede marked ser bedrifter kontinuerlig etter måter å strømlinjeforme driften sin og forbli konkurransedyktige. En måte å oppnå dette målet på er ved å investere i lagerautomatisering.

Men for mange i ledergruppen som ikke jobber med logistikk kan kostnaden og kompleksiteten ved å implementere automatiserte lagerløsninger være skremmende, og det er mange ulike forhold å vurdere før man tar en beslutning. Det er viktig å ta risikoaspektet og egne bekymringer knyttet til automasjon på alvor.

1. Høye investeringskostnader

En av de primære bekymringene for enten daglig leder eller økonomisjefen er investeringskostnadene som er knyttet til implementering av lagerautomatisering. Selv om kostnaden for automatisering kan være betydelig, er det viktig å huske at automatisering kan føre til betydelige langsiktige besparelser ved å redusere arbeidskostnader, forbedre produktiviteten, redusere feil og å øke lagerkapasiteten i eksisterende lager.

Denne utfordringen kan adresseres ved å bygge gode lønnsomhetsanalyser i forkant av en investeringsbeslutning hvor investeringskostnadene er veid opp mot driftskostnadene over en gitt tidsperiode. Med økende husleiekostnader, lønnskostnader og transportkostnader kan det fort vise seg at oppstartskostnadene blir små sammenlignet med fremtidige kostnader.

2. Kompleksitet

Automatiserte systemer kan være komplekse, og integrasjonsprosessen mellom ulike tekniske komponenter og en rekke softwareløsninger kan ta tid og ressurser for å fungere i henhold til behovet. Dette kan være en utfordring for IT-sjefen, som kan bekymre seg for at systemene vil være vanskelige å håndtere og vedlikeholde.

Men den kanskje største bekymringen som deles av hele ledergruppen er knyttet til driftsstans. Hvis flere leverandører har vært involvert i prosjektet på både hardware og software er det kritisk at ansvaret fra både et praktisk og økonomisk perspektiv er tydelig definert.

For å redusere disse bekymringene, er det viktig å samarbeide med erfarne rådgivere som kan tilby nødvendig kompetanse og støtte for å sikre en vellykket implementering og drift i tillegg til gode kontrakter som ivaretar kjøperen av automasjonsløsningen.

3. Avkastning på investeringen (ROI)

En annen bekymring er hvor god og reell anslått avkastning på investeringen (ROI) som er knyttet til lagerautomatiseringen faktisk er. ROI for automatisering kan variere avhengig av type system og størrelse på lageret, men det er viktig å forstå at automatisering kan føre til en betydelig økning i produktivitet, nøyaktighet og effektivitet.

En investering i en automasjonsløsning er ikke noe du gjør for dagens situasjon, men for fremtiden. Fra tanken begynner å materialisere seg til aktivt å tenke løsninger, definere budsjetter, forhandle med leverandører, produksjonstid av reoler og roboter, til installasjon og oppstart kan det ta alt fra 12 til 36 måneder.

Det er med andre ord viktig å definere hvordan situasjon til selskapet ditt blir i en tenkt fremtid. Hvordan ser omsetningen din ut? Har varesortimentet ditt vokst? Har leveransekravene dine endret seg? Har du innført netthandelsplukk? Her er det mange viktig spørsmål å stille seg selv.

Avkastning på investeringen regnes derfor opp mot et fremtidig dimensjoneringsår i kombinasjon med et forventet lagrings- og produksjonsbehov. Disse forutsetningen kan resultere i en kortere eller lengre ROI avhengig av hvor presise de er, og det er derfor kritisk at disse gjøres riktig.

4. Tap av arbeidsplasser

Investeringen av automasjonsløsninger i lagre blir ofte regnet opp mot besparelser i antall årsverk (og i bygningsmasse). For mange toppledere kan avveiningen mellom å sikre lønnsomheten til selskapet og velferden til sin ansatte være vanskelig å balansere. Men innenfor lagerdrift er det ofte de tunge og repetitive oppgavene som er de mest lønnsomme å automatisere, mens varierte oppgaver som varemottak, innlagring, flytting, pakking og lasting ofte er hel-manuelt.

I de fleste tilfeller er det ikke fjerningen av de eksisterende arbeidsplassene som det regnes mot, men at de eksisterende lageransatte klarer å øke produktiviteten, noe som igjen betyr at bedriften ikke trenger å ansette flere selv om omsetningen øker.

Eksisterende ansatte er uansett en verdifull ressurs som ofte er kritisk for lagerdriften, og i Norge har vi et motsatt problem ved at etterspørselen etter dyktige lageransatte overstiger tilbudet i arbeidsmarkedet. Det er rett og slett ikke nok mennesker som kunne tenke seg å jobbe på et lager, noe som kommer tydelig frem i logistikk-klynger som Berger eller Vestby hvor det stor rift om kompetente lageransatte blant de ulike logistikkbedriftene.

Det er også viktig å huske på at automatisering også kan skape nye jobbmuligheter innen områder som IT-kompetanse, service og vedlikehold, HMS-krav og LEAN-sertifisering, som igjen har skapt grobunn for en mer variert bakgrunn blant de ansatte.

5. Sikkerhet

Til slutt er sikkerhet og grad av driftstilgjengelighet en bekymring som har kommet på dagsorden den siste tiden med tanke på en investering i lagerautomatisering. Hva skjer hvis automasjonsløsningen stopper grunnet tekniske feil eller at selskapet blir hacket og varene lagret dypt inne i automasjonsløsningen ikke lengre er tilgjengelig?

Cyberangrep er en trussel som har blitt reell for veldig mange norske bedrifter den siste tiden fra energisektoren til hotellbransjen, men hva skjer hvis en aktør som leverer samfunnskritiske varer som medisiner eller dagligvarer blir hacket?

I starten av pandemien opplevde vi alle hvordan dagligvarebutikkene ble støvsugd for varer, og selv om lagrene til grossistene var fulle av varer var det kapasitetsproblemer i forsyningen til butikkene som skapte flaskehalsen. Det var rett og slett for mange kunder i butikken i forhold til hva som var normalt.

For de fleste bedrifter vil uansett en full nedstengning av lageret bety enorme økonomiske tap, og det vil for ethvert selskap være forretningskritisk å sikre seg mot eksterne angrep.

Det er derfor viktig å påse at systemene er sikre og at data er beskyttet mot uautorisert tilgang. Dette kan oppnås ved å bruke kryptering og brannmurer, samt sikre at systemene er oppdaterte med de nyeste sikkerhetspatchene og programvaren. En fullgod service- og vedlikeholdsavtale må på plass for å sikre både det elektromekaniske og IT-tekniske i automasjonsløsninger, for et pålitelig system med en høy driftstilgjengelighet.

Oppsummering

Å investere i lagerautomatisering kan være et smart valg for bedrifter som ser etter å forbedre driften sin og forbli konkurransedyktige i dagens hurtig endrede marked. Selv om det er bekymringer knyttet til implementeringen av automatiserte systemer i lagre, kan disse bekymringene adresseres ved å samarbeide med erfarne rådgivere, samt ta en strategisk tilnærming til implementeringen.

Ved å vurdere kostnaden, kompleksiteten, avkastningen på investeringen (ROI), tap av arbeidsplasser og sikkerheten rundt automatisering, kan ledelsen ta veloverveide beslutninger som vil bidra til å sikre suksessen og lønnsomhet for bedriftene sin.